Política de Privacitat

Per ABEL AGUADÉ RAFÍ la seva privacitat i la seguretat de les seves dades són de gran importància. Per això, a continuació exposarem quines dades recavem dels clients i per a què les utilitzem.

És important que llegeixi amb atenció la nostra política de privacitat abans de comunicar les seves dades personals.

La legislació aplicable a la política de privacitat reflectida en aquesta pàgina web segueix les directrius marcades per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Atén també a l’estipulat pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ABEL AGUADÉ RAFÍ (en endavant Cal Garriga) amb DNI 39701276X, domicili social a Av. Catalunya nº 29, 3ª de Bràfim (Tarragona) i adreça electrònica: info@calgarriga.com

No s’ha de preocupar per la seguretat de les seves dades, ja que Cal Garriga aplica les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que requereix el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

 

Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?

Quan vostè ens faciliti les seves dades, Cal Garriga recopilarà la seva informació, la gestionarà, emmagatzemarà i utilitzarà amb les següents finalitats:

  • Atenció a l’usuari web.  Gestió de la relació amb els usuaris de la pàgina web que faciliten les seves dades a través del formulari de contacte per sol·licitar informació.
  • Prestació de servei. Gestió de la relació amb els clients que hagin realitzat una compra a la pàgina web amb la finalitat de gestionar el procés de compra i el seu enviament.

 

Legitimació per al tractament

La base jurídica que ens legitima a tractar les seves dades dependrà de la finalitat concreta de la que es tracti:

  • Per a la gestió de la relació amb els clients,  la base jurídica és l’existència d’una relació contractual.

La base jurídica del consentiment de l’interessat serà aplicable per:

  • Prestar atenció a les peticions dels usuaris web
   • Aquest consentiment podrà retirar-se en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça info@calgarriga.com

 

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem són merament identificatives. Depenent de la seva relació amb l’empresa, és possible que tractem el seu número de compte bancari.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals durant el temps necessari per a complir amb les finalitats a dalt esmentades i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se. Si vostè exerceix el dret de cancel·lació o supressió, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal que la normativa contempli i, una vegada transcorregut el termini, destruirem les seves dades. La normativa d’aplicació, Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, estableix que les empreses hauran de conservar la documentació del seu negoci durant un mínim de 10 anys.

 

A qui cedirem les seves dades?

Les seves dades personals no seran cedides a tercers a excepció de quan sigui necessari, les dades objecte de tractament podran ser comunicades a les autoritats competents, tribunals i Administracions Públiques en compliment d’una obligació legal.

Les seves dades personals podran ser tractades per empreses que seran considerades “Encarregats de tractament”. Aquestes empreses presten serveis a Cal Garriga amb l’objectiu de desenvolupar correctament les finalitats anteriorment descrites. Cal Garriga té subscrits amb aquestes empreses els respectius contractes d’encarregat de tractament exigit per l’art. 28.3 RGPD.

 

Quins drets pot exercir quan ens faciliti les seves dades?

Dret d’accés: Consultar les seves dades personals objecte de tractament per part de Cal Garriga.

Dret de rectificació: Modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.   

Dret de supressió o cancel·lació: Sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.   

Dret d’oposició: Oposar-se a que les dades personals que li afectin siguin objecte de tractament basat en el que disposa l’art. 6.1, lletres e) o f), incloent l’elaboració de perfils.  

Dret de limitació del tractament: Obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixin les condicions estipulades en l’art. 18 RGPD.   

Dret de portabilitat: Rebre les dades personals que li pertanyin i que hagi facilitat al responsable del tractament i transmetre-les a un altre responsable.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb Cal Garriga a l’adreça electrònica info@calgarriga.com.   

Per exercir els drets a dalt mencionats, pot dirigir-se a Av. Catalunya nº 29, 3ª Bràfim (Tarragona) i acompanyar la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat. O si ho prefereix, sol·liciti per correu electrònic a info@calgarriga.com els formularis d’exercici d’aquests drets. L’exercici d’aquests drets és gratuït.  

Així mateix, en qualsevol moment, pot retirar el consentiment prestat sense que afecti a la licitud del tractament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça electrònica info@calgarriga.com o a Av. Catalunya nº 29, 3ª Bràfim (Tarragona).

Se l’informa de que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en relació al tractament de les seves dades personals a l’autoritat de control espanyola, l’Agència de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web www.agpd.es.

 

És obligatori facilitar les dades personals?

Les dades que faciliti l’usuari a través del formulari web són obligatòries, tret que en el camp requerit s’expressi el contrari, per complir amb les finalitats a dalt esmentades. Per tant, si no es faciliten o són inexactes no podrem atendre la seva petició.

 

Responsabilitat sobre les dades facilitades

Vostè, com a usuari:

Confirma que les dades facilitades a Cal Garriga són veraces, exactes, completes i actualitzades.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que faciliti a través del formulari de contacte de la web.