Avís legal

Objecte

Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web www.calgarriga.com (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat d’ABEL AGUADÉ RAFÍ (d’ara endavant “Cal Garriga”).

L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament en la seva totalitat.

Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Aquestes condicions podran ser modificades, per la qual cosa li recomanem que llegeixi les mateixes de forma periòdica, ja que les condicions vigents en el moment d’usar el present lloc web i/o contractar seran les que li resultin aplicables.

Propietat del Lloc

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es proporciona a l’usuari la següent informació respecte a la titularitat del present lloc web:

  • El lloc web www.calgarriga.com és propietat de l’ABEL AGUADÉ RAFÍ (d’ara endavant “Cal Garriga”) amb DNI 39701276X
  • CAL GARRIGA té el domicili comercial al Carrer d’Avall 15, 43812 Bràfim (Tarragona)
  • CAL GARRIGA té el domicili social a la Avda. Catalunya 29,3 Bràfim (Tarragona)
  • Pot contactar amb CAL GARRIGA a l’adreça de correu electrònic info@calgarriga.com o bé, trucant al telèfon 977620858    

Funcionament del Lloc

CAL GARRIGA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. CAL GARRIGA no està obligada a actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest lloc.

Així mateix CAL GARRIGA es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

CAL GARRIGA tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable.

Comportament dels usuaris. Prohibicions.

L’ús dels continguts i serveis oferts per CAL GARRIGA serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre respectant la Llei, els bons costums, i les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari en fer ús d’aquest lloc web, i fer comandes, es compromet a:

  1. Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
  2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comada d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevols altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant CAL GARRIGA i de tercers per l’incompliment del que s’estableix aquí.

L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contrari a la Llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificaries correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si és necessari.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web

La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà de la manera expressament assenyalada en el lloc web .

Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per CAL GARRIGA, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella .

L’usuari que hagi estat autoritzat per CAL GARRIGA per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que CAL GARRIGA posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.

Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de CAL GARRIGA i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, alguns dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització prèvia per part d’aquests.

L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de CAL GARRIGA, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni amb els seus elements, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de CAL GARRIGA per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos .

Protecció de dades i política de privacitat

Per ABEL AGUADÉ RAFÍ la seva privacitat i la seguretat de les seves dades són de gran importància. Per això, a continuació exposarem quines dades recavem dels clients i per a què les utilitzem.

És important que llegeixi amb atenció la nostra política de privacitat abans de comunicar les seves dades personals.

La legislació aplicable a la política de privacitat reflectida en aquesta pàgina web segueix les directrius marcades per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Atén també a l’estipulat pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Per a més informació podeu consultar amb més detall la nostra Política de Privacitat.

Política de l’ús de les cookies

Les “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les “Cookies” no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden ser llegides pel servidor que allotja el lloc web.

Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

Més informació a la nostra secció Política de Cookies

Informació transmesa pels usuaris

Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a CAL GARRIGA per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent, sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

CAL GARRIGA no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

Exclusió de garanties i responsabilitats

Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra “tal qual”, sense que CAL GARRIGA atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. CAL GARRIGA no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comercialitat o d’idoneïtat per a un fi determinat.

CAL GARRIGA tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que l’allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

CAL GARRIGA no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que

CAL GARRIGA realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, CAL GARRIGA no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ell. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de l’esmentada indisponiblitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

Limitació de responsabilitat

CAL GARRIGA no es responsabilitzarà de cap manera de dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web .

Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per CAL GARRIGA, en aquests casos CAL GARRIGA no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines .

L’usuari accepta expressament deixar exempt a CAL GARRIGA de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basats en els continguts allotjats en aquest lloc.

L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

CAL GARRIGA ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors .

Dret d’exclusió i nul·litat parcial

CAL GARRIGA es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si el seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués fent un ús incorrecte del mateix.

Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, CAL GARRIGA i l’usuari es sotmeten als jutjats i tribunals de Valls o, en el seu efecte de Tarragona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

Durada i revisió

Malgrat que la relació jurídica entre CAL GARRIGA i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, l’empresa CAL GARRIGA està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

CAL GARRIGA es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Obre el chat
Necessites ajuda?
Hola!
En que et podem ajudar?